Kategori: <span>Çocuk Cerrahisi Ders Notları</span>

Cinsel Kimlik Bozuklukları

22 – Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları | Tanım, Embriyoloji, Birinci Aşama, İkinci Aşama, Üçüncü Aşama, İç genital organların oluşumu. Farklılanmamış Gonad XX-Over (Normal Dişi), Dişi genital sistem, Farklılanmamış Gonad XY-Testis (Normal Erkek, TDF). İntesex Sınıflaması, Gonad Farklılanmasıyla İlgili Bozukluklar, Dişi Psödohermafroditizm, Erkek Psödohermafroditizm. Phenotypic features of the Klinefelter syndrome, Turner Sendromu. İntersex anomalisine sahip bebeklerin değerlendirilmesi, Fizik muayene, Biyokimyasal Çalışmalar. Ultrasonograf, Üretrasistovaginogram, Laparotomi, laparoskopi, gonad biyopsisi. Erkek Psödohermafroditizm, Defektif Androjen Sentezi, Hedef Organın Androjene Yeterli Yanıt Verememesi. Familyal İnkomplet Psödohermafroditizm Tip I, Lubs Sendromu, Reifenstein sendromu, Gilbert-Dreyfus sendromu, Rosewater sendromu, 5α redüktaz eksikliği, Defektif Mülleriyan Regresyonu: MIF eksikliği. Bu gruptaki diğer hastalıklar, Kallman Sendromu, Testiküler Disgenezis, Mix Gonadal Disgenezis (MGD). Dişi Psödohermafroditizm, Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH): Adrenogenital sendrom, Sonuç. Klinik başvurma şekilleri, Enzim eksikliğinin derecesine göre. Annenin İlaç Kullanımı veya Annedeki Virilizan Tm’ler. Kromozom Anomalileriyle Birlikte Olan Yapısal Anomaliler, Gerçek Hermafroditizm, Saf Gonadal Disgenezi. Tedavi Planı, Penisin Ölçümü, Tıbbi Tedavi, Cerrahi Tedavi, Kliteroplasti, Vaginoplasti.

Devamını oku

Gastro Özofageal Reflü

21 – Gastro Özofageal Reflü

Gastro Özofageal Reflü

Gastro Özofageal Reflü | Tanım, Bebeklikte fizyolojik GÖR’in yaşla azalmasının nedenleri, Yani, Tarihçe, Embriyoloji ve anatomi, Patofizyoloji, Kapanma mekanizmaları. Alt özofageal sfinkter-Antireflü bariyer, Alt Özofagus sfinkeri (AÖS), İntraabdominal özofagus. His açısı, Pinch Cock hareketi (Horoz gagası aktivitesi), Mukozal rozet, Açılma mekanizmaları. Özofageal Klirens, Karın İçi Basıncı, Mide Boşalmasında Gecikme. Roviralta Sendromu, Patogenez, GER’e bağlı peptik özofagitte, Alkalen Reflü, Klinik Bulgular. Bebeklerde, Büyük çocuklarda, Ayırıcı Tanı, Tanı, Özofagograf, Sintigrafik Çalışmalar. pH Monitorizasyon, pH Monitorizasyon Endikasyonları, Reflü paternleri: Üç çeşittir, Endoskopi, Manometrik Çalışmalar, Bernstein Testi. Özet, Tedavi, Tıbbi Tedavi, Farmakolojik Tedavi, Prokinetik Ajanlar, Cerrahi Tedavi. Bebeklerde Cerrahi Endikasyonlar, Büyük Çocuklarda Cerrahi Endikasyonlar, Gastrostomi, Boerema Anterior Gastrostomi, Hill prosedürü, Cerrahi Tedavi, Cerrahi tedavinin 3 amacı vardır. Cerrahi Funduplikasyon Teknikleri, Nissen funduplikasyonu, Thal Anterior Funduplikasyon, Dor-Nissen Parsiyel Funduplikasyon. Boix-Ochoa Funduplikasyonu, Toupet-Posterior Funduplikasyonu, Laparoskopik Funduplikasyonu, Komplikasyonlar, Peroperatif Komplikasyonlar. Dumping Sendromu, Vagus Yaralanması, Akalazya, Patofizyoloji, Klinik. Tanı, PAAG, Özofagus pasaj grafisi, Özofageal manometre, Radyonüklid çalışmalar. Tedavi, İlaçlar, Botilinum Toksini, Balon dilatasyonu. Transabdominal kardiyomyotomi, Transtorasik açık kardiyomyotomi, Antirelü prosedürünün gerekliliği.

Devamını oku

intestinal Rotasyon Anomalileri

20 – intestinal Rotasyon Anomalileri

intestinal Rotasyon Anomalileri

intestinal Rotasyon Anomalileri | Malrotasyon, Rotasyon ve Fiksasyon Anomalileri, Tarihçe, Embriyoloji, Embriyonik midgut. Superior Mezenterik Arter’e Göre Yerleşim, Barsağın Normal Rotasyonu, İntestinal Rotasyonel Anomalilerin Klasifikasyonu. Nonrotasyon, İnkomplet Rotasyon, Reverse Rotasyon, Mezokolik (Paraduodenal) Herniler, Assosiye Anomaliler (%30 – 60). İnsidans, Yaş Bağımlı Semptomlar, Akut Midgut Volvulus, Akut Midgut Volvulusa Neden Olan Mekanizmalar. Kronik Midgut Volvulus, Asemptomatik Veya Minimal Semptomatik Hastalarda, Collin’in Serisi, Konjenital Bantlara Sekonder Akut Duodenal Obstrüksiyon. Kolonik Obstrüksiyon İle Reverse Rotasyon, Çekal Volvulus, Tanı, Direkt Grafi, Parsiyel duodenal obstrüksiyon, Üst GİS Pasaj Grafileri. USG, Tedavi, Semptomatik Hastalar İçin, Malrotasyon Tanısı, Laparotomi, Preoperatif Hazırlık, Cerrahi Teknik, Ladd Prosedürü. Ladd Prosedürünün Basamakları, Rotasyonel Anomaliyi Düşündüren Bulgular, Volvulusun Redüksiyonu. Duodenal Obstrüksiyonun Açılması ve Ladd Bantlarının Ayrılması, İntestinal Rezeksiyon ve Second Look Prosedürü. Nekrotik Barsaklı Olgularda, Reverse Rotasyona Sekonder Kolonik Obstrüksiyon Tedavisi. Mezokolik Herninin Cerrahi Onarımı, Çekal Volvulus, Postop Tedavi, Komplikasyonlar.

Devamını oku

Meckel ve Invajinasyon

19 – Meckel ve Invajinasyon

Meckel ve Invajinasyon

Meckel ve Invajinasyon | Olgu 1, Olgu 2, Meckel Divertikülü, Embriyoloji, Tanım ve klinik bilgiler, Tanım ve klinik bilgiler. Divertikülün içinde, Ektopik MD mukozaları, Eşlik eden anomaliler, Meckel divertikülünün komplikasyonları. Tanı, Tc99m perteknetat, Tedavi, Meckel divertiküliti, Umblikal anormallikler, Meckel divertikülü ve neoplazmlar. İnvaginasyon, Tanım ve klinik bilgiler, Tanım ve klinik bilgiler, İnvaginasyon sınıflaması, Klasik İnvaginasyon. Patogenez, Tanı, Anamnez ve fizik muayene, Tedavi, Hidrostatik baryum lavmanı, Hidrostatik baryum lavmanı kontraendikasyonları. Hidrostatik baryum lavmanı, Hidrostatik baryum lavmanı tekniği, Pnömotik redüksiyon, Pnömotik redüksiyon avantajları, Pnömotik redüksiyon dezavantajları. Redüksiyon bulguları, Cerrahi Tedavi, Manuel Redüksiyon, Segmental Rezeksiyon. İleokolik invaginasyon düşünülüp ameliyat planlanan bir olguda eksplorasyonda manuel redüksiyonun şematik görünümü. Komplikasyonlar, Neonatal İnvaginasyon, Çocuk ve Adelosanlarda İnvaginasyon, Postop İnvaginasyon.

Devamını oku

Mekonyum Hastalıkları

18 – Mekonyum Hastalıkları

Mekonyum Hastalıkları

Mekonyum Hastalıkları | Mekonyum, Mekonyum İleusu, Mekonyum Hastalığı, Kistik Fibrozis, Klinikte, Kistik Fibrozis Tanısında Laboratuar. GİS tıkanıklığı yapan mekonyumun özellikleri, Anormal Mekonyuma Bağlı Barsak Tıkanıklığının Spektrumu. Basit Mekonyum İleus, Basit mekonyum ileusunda, Komplike Mekonyum İleus, Mekonyum tıkaç sendromu. Mekonyum İleusu Eşdeğeri (DİOS), Mekonyum Hastalıklarında Tanı, Ayırıcı Tanı. Mekonyum Tıkaç Sendromu, Hirschsprung Hastalığı. Mekonyum İleusunda Tedavi, Nonoperatif Tedavi, Kullanılan Ajanlar, N-Asetil Sistein, Teknik, Lavman komplikasyonları. Cerrahi Tedavi, Tüp Enterostomi, Mikulicz enterostomi, Bishop ve Koop İleostomi, Santulli İleostomi, Postoperatif Bakım. Komplikasyonlar, Kistik Fibrozisli Çocukların Uzun Dönemde Karşılaştıkları Sorunlar. Kistik Fibrozisli Çocukların Uzun Dönemde Karşılaştıkları Sorunlar, Mekonyum Peritoniti, Mekonyum peritonitinde nedenler. Mekonyum peritonitinde klinik görünüm, Mekonyum Psödokisti, Adhesiv plastik peritonit, Mekonyum asiti, Enfekte mekonyum peritonit. Mekonyum peritonitinde klinik, Mekonyum peritonitinde ADBG, Mekonyum peritonit ve abdominal distansiyon. Mekonyum peritonitinde cerrahi endikasyonlar, Mekonyum Peritonitinde Cerrahi Tedavi.

Devamını oku

Çocuklarda Safra Yollarının Cerrahi Hastalıkları

17 – Çocuklarda Safra Yollarının Cerrahi Hastalıkları

Çocuklarda Safra Yollarının Cerrahi Hastalıkları

Çocuklarda Safra Yollarının Cerrahi Hastalıkları | Safra Yolları Anatomisi, Safra Yolları Anatomisi II, Safra Yolları Anatomisi III, Ekstrahepatik safra yolları. Safra Kesesi Ve Safra Kanalları, Embriyoloji, Embriyoloji II, Bilirubin Metabolizması, Bilirubin Metabolizması II, Direkt Hiperbilirubinemi Nedenleri, Enfeksiyoz Nedenler. Obstrüktif Nedenler, Diğer Nedenler, Bilier Atrezi, Tarihçe, Etiyoloji, Patoloji. Bilier Atrezi Tipleri, Tanı, Klinik, Laboratuvar bulguları, Ayırıcı tanı, Kesin tanı, Tedavi, Tedavi II, Kasai prosedürü I, Kasai Prosedürü II, Kasai Prosedürü III, Kasai Prosedürü IV, Kasai Prosedürü VI, Kasai Prosedürü VII, Enterostomi Tipleri. Ameliyat Sonrası Bakım, Komplikasyonlar, Prognoz, Klinik seyir, Karaciğer Transplantasyonu, Koledok Kistleri. Tarihçe, Etiyoloji, Koledok Kistlerinde Tipler. Klinik, Prenatal Tanı, Tanı, Ayırıcı Tanı, Tedavi-1, Tedavi-2, Tedavi, Tablo- Child kriterleri.

Devamını oku

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Hastalığı

16 – Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Hastalığı

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Hastalığı

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Hastalığı | Tanım, Giriş, Yenidoğan Reflü, VUR Kalıtım ve Genetik, VUR, Etyoloji ve Patogenez. Üreter ağzı görünüşlerine göre VUR oranları (Eski Bilgi!!!), IRS Derecelendirme. VUR Sınıflama, Primer Vezikoüreteral Reflü ( VUR ), Sekonder Vezikoüreteral Reflü. Klinik Seyir, Altta yatan hastalığa bağlı yakınmalar. Tanı, Tanı Yöntemleri, Sintigrafi (DMSA), Ürodinami, Sistoskopi, Tedavi Amacı. VUR Komplikasyonları, Tedaviyi etkileyen faktörler, Kazanılmış Renal Skar. VUR Seyri, Yenidoğan Reflü, Tarama, Tedavi, Tedavi Seçimi, Konservatif tedavi, Konservatif (koruyucu) yaklaşım. VUR – İD - İYE Tedavisi, Konservatif tedavi, Gözleyerek Bekleme, Cerrahi ve Konservatif Tedavi, Cerrahi Endikasyonlar, Açık Cerrahi, Açık Cerrahi Sonrası. Laparoskopik Cerrahi, Endoskopik Girişim, Yenidoğan Reflü Tedavisinde, Endoskopik Girişim, Endoskopi Sonrası, Endoskopi ve Konservatif Tedavi. Cerrahi ve Endoskopi, İD Başarıyı Etkiliyor mu? Tedavi Önerisi, VUR Son Gelişmeler.

Devamını oku

Konjenital Mide Çıkışı Hastalıkları

15 – Konjenital Mide Çıkışı Hastalıkları

Konjenital Mide Çıkışı Hastalıkları

Konjenital Mide Çıkışı Hastalıkları | Konu Başlıkları, Midenin Nadir Görülen Konjenital Anomalileri, Konjenital gastrik outlet obstrüksiyonu (Pilorik ve Antral Web-Atrezi). Bezoarlar, Ektopik pankreas dokusuna bağlı pilor tıkanıklığı, Gastrik tümörler. Gastrik polipler, Konjenital mikrogastri, Mide volvulusu, Mide perforasyonu. İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu (IHPS), Ektopik pankreas dokusuna bağlı Pilor Tıkanıklığı. Gastrik Volvulus, Akut Volvulus, Kronik Volvulus. Tedavi, Cerrahi Tedavi, Gastrik Perforasyon. Pilor Stenozu, Tarihçe, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Semptomlar, Tanı, Tedavi, Operasyona Hazırlık. Sıvı ve elektrolit düzensizlikleri, Touloukian&Higgins Sınıflaması. Cerrahi Tedavi, Laparaskopik Cerrahi, Komplikasyonlar, Nonoperatif Tedavi, Postoperatif Bakım, Postop Tedavi.

Devamını oku

Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofagial Fistül

14 – Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofagial Fistül

Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofagial Fistül

Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofagial Fistül | Embriyoloji, İnsidans Ve Etiyoloji, Sınıflandırma, ÖA ve distal TÖF, İzole ÖA, İzole TÖF, ÖA ve Proksimal TÖF, ÖA-Proksimal+Distal TÖF. Eşlik Eden Anomaliler, ÖA-TÖF ile birlikte görülen anomaliler, Patofizyoloji, Trakeomalazi ve ÖA+TÖF. Özofagus motilite bozukluğu, Anormal motilite nedenleri, Semptomlar Ve Tanı, Semptomlar, Orogastrik tüp, Duodenal atrezi, Prenatal USG. H tipi fistüllü hastalar, H tipi fistül, Preop Tedavi ve Yaklaşım, Waterston ve ark Risk Klasifikasyon Sınıflaması (1962). Sağ kalım oranları, Bronkoskopi, ÖA+TÖF’TE Endoskopi Endikasyonları, Cerrahi Onarım. Proksimal poşta yeterli uzama sağlanamazsa operasyon sırasında uygulanabilecek yöntemler. Enterik İnterpozisyon, Operatif Yaklaşım, Bronkoskopi, İzole ÖA Onarımı, İzole TÖF Onarımı. Postoperatif Bakım, Komplikasyonlar, Gastoözofagial Reflu, Anastomoz Striktürü. Major Anastomoz Kaçağı Veya Ayrılması, Rekurrent TÖF, Trakeomalazi, Havayolu Obstrüksiyonu, Vaskuler Kompresyon ve Refleks Apne. Diğer Komplikasyonlar, Sonuçlar.

Devamını oku

Yenidoğanın Konjenital Barsak Tıkanıklıkları

13 – Yenidoğanın Konjenital Barsak Tıkanıklıkları

Yenidoğanın Konjenital Barsak Tıkanıklıkları

Yenidoğanın Konjenital Barsak Tıkanıklıkları | Jejunoileal Atreziler, Genel Prensipler, Safralı kusma, Batın distansiyonu, Mekonyum, Palpasyon, Dinleme Bulgusu. Rektal tuşe, Maternal Faktörler, Polihidroamnios, Plasenta anomalileri, Annenin Kullandığı Bazı İlaçlar. Laboratuar, ADBG, ÖMD, Kolon grafisi. Preoperatif Hazırlık, Cerrahi Nedenler, Medikal Nedenler, Hem Tıbbi Hem Cerrahi Nedenler. Jejunoileal Atreziler, Giriş, Martin ve Zerella Sınıflaması, Appel-Peel Deformitesi, Jejunoileal Stenozları. Klinik, Birlikte görülen ek anomaliler, Ayırıcı Tanı, Tanı, Tedavi, Cerrahi Tedavi. Önemli Notlar, Postoperatif Bakım, Postoperatif Sorunlar. Komplikasyonlar, Mortalite, Kolonik Atrezi, Giriş, Tanı.

Devamını oku

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …